Vorige slide
Volgende slide
Zoeken

Mijn account

Ondernemingsgegevens

Felix Fortuna is een éénmanszaak met als officiële naam in de Kruispuntbank van ondernemingen: ‘Kelly Vandewiele’ Normandiestraat 18, 8560 Wevelgem info@felixfortuna.be Tel. +32 499/48 67 78 BTW: BE 0671 929292 Ondernemingsnummer: 0671.929.292 Vestigingseenheid KBO: 2.261.736.132 Aangesloten bij FAVV onder nummer 2.261.736.132

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Belgische gebruikers. Onze goederen en diensten worden enkel in België aangeboden.

Het gebruik van de webshop van de website kattenshop.felixfortuna.be en het plaatsen van een bestelling bij Felix Fortuna, impliceert dat de klant deze algemene voorwaarden onvoorwaardelijk en onherroepelijk aanvaardt.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de link naar de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld bij het plaatsen van een bestelling online. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zijn de algemene voorwaarden bij Felix Fortuna in te zien en kunnen op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Bestellen

Je moet meerderjarig zijn om een bestelling te kunnen plaatsten. Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen moeten zich laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger, die eveneens gebonden zijn door onze algemene- en verkoopsvoorwaarden. De klant ontvangt via email, na de aankoop, een bevestiging van zijn bestelling.

Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we je betalingstransactie ontvangen hebben. We aanvaarden betalingen via bankoverschrijving.

Bij laattijdige betaling is Felix Fortuna bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Aanbod

Afbeeldingen in de webshop zijn zo waarheidsgetrouw weergegeven. Afwijkende kleuren van producten zijn altijd mogelijk, mede vermits ze zowel beïnvloed worden door de omgeving waarin de afbeeldingen genomen zijn, als door het apparaat en de instellingen van het apparaat waarop deze door de consument bekeken worden.

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Felix Fortuna niet. Felix Fortuna is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Felix Fortuna is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst .Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Alle artikelen van Rufi Drapaki worden op maat gemaakt en zijn sterk afhankelijk van prijsschommelingen. We streven ernaar de dagprijzen zo goed mogelijk op te volgen en aan te passen. Indien de gevraagde prijs op moment van bestelling toch niet meer dezelfde is als op de website aangegeven, zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden. Er kan dan zonder problemen afgezien worden van de aankoop.

Annulering van de bestelling

De klant kan, zonder boete of opgave van redenen, zijn bestelling annuleren, mits ze nog niet verzonden zijn. Zodra uw verzoek tot annulering door Felix Fortuna bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen.

Uitzondering zijn bestelling van artikelen die op bestelling geproduceerd worden. Indien de productie reeds te ver gevorderd is, kan deze in vele gevallen niet meer geannuleerd worden en valt deze onder ‘herroepingsrecht’ (ook ‘retourneren’ genoemd). Meer informatie: zie punt ‘herroepingsrecht’.

Indien de klant de bestelling reeds betaalde, zal de ondernemer het betaalde bedrag binnen de veertien (14) dagen terugbetalen via overschrijving.

Eens de bestelling verzonden is, kan de consument deze niet meer annuleren. Dan valt deze onder ‘herroepingsrecht’ (ook ‘retourneren’ genoemd).

De ondernemer behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren en/of te annuleren. Ook in het geval van overmacht behoudt de ondernemer het recht de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding

Alle artikelen van Rufi Drapaki worden op maat gemaakt en zijn sterk afhankelijk van prijsschommelingen. We streven ernaar de dagprijzen zo goed mogelijk op te volgen en aan te passen. Indien de gevraagde prijs op moment van bestelling toch niet meer dezelfde is als op de website aangegeven, zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden. Er kan dan zonder problemen afgezien worden van de aankoop.

Herroepingsrecht (ook ‘retourneren’ genoemd)

Bijna alle artikelen die de klant via de webwinkel bestelt, mogen binnen de 14 dagen geretourneerd worden, conform de Europese wetgeving. Alvorens dit te doen, moet Felix Fortuna eerst op de hoogte gebracht worden via mail, zo kunnen verzendinstructies gegeven worden.

De artikelen moeten onbeschadigd zijn en samen met alle toebehoren in de originele verpakking zitten. Om een artikel te kunnen retourneren of ruilen, is het verplicht om je ordernummer of factuurnummer te kunnen voorleggen.

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

De klant beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien indien de geleverde producten in gebruik genomen zijn.

De consument beschikt evenmin over het recht om van de aankoop af te zien voor producten die voor hem of haar op maat werden gemaakt of indien het gaat over voeding die geopend werd.

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Enkel voldoende gefrankeerde en degelijk verpakte retours worden door ons in ontvangst genomen.

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de terugstorting van dit bedrag gebeuren via overschrijving. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Indien de klant na afloop van de genoemde termijn van 14 dagen niet kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Levering en uitvoering

Felix Fortuna zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Felix Fortuna opgegeven heeft bij het plaatsen van de online bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dit adres volledig en correct door te geven tijdens het plaatsen van de bestelling. Felix Fortuna is niet aansprakelijk indien een bestelling retour komt door een adresfout en zal de kosten voor het her-verzenden doorrekenen aan de klant.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn of vertraging onder vindt, ontvangt de klant in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft in dat geval geen recht op een schadevergoeding.

Felix Fortuna is niet verantwoordelijk als blijkt dat de fabrikant of groothandel dit product stopzette of – al dan niet tijdelijk – niet kan leveren. De klant krijgt in dat geval de volstortte betaling voor dit product teruggestort.

Felix Fortuna streeft er naar de bestelling binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden, indien in stock. Indien het product na 10 dagen nog niet verstuurd kon worden, wordt de klant via mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging, kan het bestelde artikel kosteloos geannuleerd worden of gekozen worden voor een alternatief product. Het verschil in prijs zal dan teruggestort of bijkomend gefactureerd worden. Voor de op maat gemaakte Rufi Drapaki meubelen is er een levertijd van ongeveer 4 weken na betaling. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Bestellingen worden verzonden van zodra compleet, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Schade

De producten worden met zorg verzonden, toch kan het voorkomen dat een product beschadigd is. Indien de klant schade vaststelt, mag het betreffende product uiteraard niet in gebruik genomen worden en dient het bewaard te worden in de oorspronkelijke verpakking.

De klant neemt dan binnen de 2 dagen na ontvangst contact met Felix Fortuna op, via e-mail of schriftelijk, met vermelding van het order- of factuurnummer, met welk product er een probleem is, de beschrijving van het probleem en bij voorkeur met foto van de schade. Felix Fortuna zorgt dan voor een gepaste oplossing.

Verzendkosten

De verzendkosten zijn niet in de productprijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De verzendkosten voor de bestelling worden onderaan de winkelwagen getoond, voor het afronden van de bestelling.

We verzenden enkel binnen België en nemen altijd minstens een aandeel van de verzendkosten voor haar rekening. Daardoor zijn de maximale verzendkosten tot een vast bedrag beperkt.

Betaling

Volgende betaalmethodes zijn mogelijk voor bestellingen in de webwinkel:

Bankoverschrijving (gratis) BE26 3631 6644 1229

Scannen van een qr-code via payconiq

Eigendomsvoorbehoud

De al dan niet geleverde producten blijven eigendom van de Felix Fortuna totdat de verplichtingen tov Felix Fortuna door de klant voldaan zijn.

Bestellingen worden pas verzonden na het volstorten van het orderbedrag. Indien hier – om welke reden ook – per uitzondering wordt van afgeweken, dient de betaling binnen de 15 dagen volstort te worden. Indien hieraan niet wordt voldaan, blijven de goederen eigendom van de Felix Fortuna De vordering van het orderbedrag zal overgedragen worden aan een incassobureau, tenzij de goederen* ongebruikt, in perfecte staat en in de originele verpakking door de koper binnen de 30 dagen terug worden overgedragen aan Felix Fortuna. De kosten verbonden aan het inschakelen van het incassobureau zijn voor rekening van de klant.

* dit is enkel mogelijk voor goederen die niet op maat of bestelling van de consument werden vervaardigd.

Conformiteit en garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Felix Fortuna en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen .

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Felix Fortuna zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen Felix Fortuna en de klant, alsook producten en activiteiten of diensten, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing

Kelly Vandewiele

Privacy Verklaring

De Privacy verklaring is van toepassing op de website kattenshop.felixfortuna.be en beheerd door Felix Fortuna (ingeschreven als éénmanszaak onder de juridische naam van Kelly Vandewiele), gelegen in de Normandiëstraat 18 te 8560 Wevelgem met ondernemingsnummer 0671.929.292 en volgt de Belgische Wetgeving. Door gebruik te maken van onze diensten en website, aanvaardt u deze privacy verklaring. We kunnen dit beleid op elk moment wijzigen, en het is dus ook raadzaam regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Wanneer u een bestelling plaatst in de webshop of gebruik maakt van één van onze diensten zullen uw naam en contactgegevens verzamelt worden. Alle communicatie omtrent aankoop of dienst zal bijgehouden worden zolang dit nodig is om onze diensten aan u te verlenen. Deze termijn stellen we in op 5 jaar, behalve in geval van een lopend geschil.

Persoonsgegevens die wij hebben verzameld worden niet aan derden gegeven, tenzij we er door een juridische procedure wettelijk daartoe verplicht worden. U gegevens worden niet gebruikt voor marketingsdoeleinden. U heeft het recht op toegang en verbetering van u gegevens of u gegevens volledig te laten wissen, door een verzoek te verzenden met een kopie van u identiteitskaart naar info@felixfortuna.be

Bezoekt u enkel onze website, dan kan dit gebeuren zonder dat u persoonlijke gegevens met ons moet delen. Het is wel zo dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van u computer. Daardoor kan de website sneller geladen worden als u de website een tweede maal bezoekt. Deze cookies slaan immers info op zoals u taalkeuze, de webbrowser die u gebruikt, ip-adres,…) Als u een account aanmaakt in de webshop of een wenslijst aanmaakt, kunnen ook deze gegevens onthouden worden. Door die cookies herkent onze website u zodat we u sneller van dienst kunnen zijn. Cookies kunnen geen personen identificeren, enkel machines.

Toch liever geen cookies? U kunt deze cookies uitschakelen, verwijderen, de instellingen aanpassen of weigeren via u webbrowser. Het uitschakelen van de functionele cookies kan er wel voor zorgen dat u geen producten met verschillende variaties kan toevoegen aan je winkelmandje. We raden u dan ook aan om alle cookies te aanvaarden.

Voor verdere vragen over onze privacy verklaring, contacteer ons via mail of brief. Felix Fortuna Normandiëstraat 18 8560 Wevelgem E-mail: info@felixfortuna.be

Kelly Vandewiele